Menu
โครงการ TOT Hackathon 2019
12 ก.พ. 62 ที่สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานพิธีมอบรางวัล
การแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมและบริการใหม่ โครงการ TOT Hackathon 2019 เพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน
Digital ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการ ในรูปแบบ Digital Platformมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า
20 มหาวิทยาลัย โดยผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร Network Security ได้แก่
ทีม !cleartext และรางวัลชนะเลิศประเภทการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data analytics ได้แก่ทีม 101

รายละเอียดคลิก https://bit.ly/2tj0lTp (Link เว็บ/หน้าข่าวประชาสัมพันธ์)